PROGRAM KONFERENCJI.
CZĘŚĆ WYKŁADOWA
  09:00 Rozpoczęcie Konferencji
WYKŁAD 1
Postcovidowe problemy emocjonalne uczniów – skuteczne działania pomocowe
Omówienie kierunku rozpoznawania trudności psychologicznych ucznia: od niezaspokojonej potrzeby po zachowanie, które jest przejawem przeżywanej trudności. Wskazówki, jak w ramach codziennej pracy z uczniem wspierać go w rozpoznawaniu emocji i radzeniu sobie z nimi, polecane sprawdzone treningi regulacji emocji i antystresowe.
 • Potrzeba–emocja–rozpoznanie – ścieżka identyfikacji trudności psychologicznych przeżywanych przez uczniów. Jak prawidłowo odczytywać pozawerbalne komunikaty dzieci? Jakie zadawać pytania, by dotrzeć do przyczyn obserwowanych zachowań?
 • W jaki sposób zaopiekować się trudnymi emocjami ucznia? Jakie wsparcie zaproponować w sytuacjach stresowych? Przykłady działań, strategie rozmów, bank sprawdzonych treningów z obszaru uważności, relaksacji, antystresowych.
 • Edukacja emocjonalna ucznia w kierunku samoregulacji – czego trzeba go nauczyć, by coraz lepiej rozpoznawał, nazywał i rozumiał swoje stany emocjonalne? Jakie warto pokazać skuteczne sposoby na radzenie sobie ze stresem?
WYKŁAD 2
Więcej korzyści czy zagrożeń? Rola pedagoga w nauce odpowiedzialnego korzystania z internetu i ograniczaniu ryzyka e-uzależnień
Wykład poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z sieci, ze wskazaniem najczęstszych powodów wystąpienia e-uzależnienia u ucznia, objawów i działań naprawczych. Ponadto mowa też będzie o zasadach higieny cyfrowej i samokontroli w zakresie korzystania z urządzeń ekranowych.
 • Jakie niezaspokojone potrzeby i dyskomforty ucznia wpływają na wzrost intensywności korzystania przez niego z internetu? Jak przebiega proces utraty kontroli nad czasem spędzanym online?
 • Jak rozpoznać, czy doszło już do e-uzależnienia? Rodzaje e-uzależnień, ich najczęstsze objawy i negatywne konsekwencje. W jaki sposób e-uzależnienia przekładają się na trudności w relacjach społecznych i jak je naprawiać?
 • Jak rozsądnie przeprowadzić cyfrowy detoks ucznia? Jak pomóc mu dbać o higienę cyfrową, gdy przed ekranem trzeba spędzać więcej czasu? – skuteczne narzędzia do opanowania FOMO i kontroli uczestnictwa w cyfrowej rzeczywistości.
WYKŁAD 3
Odbudowywania kompetencji relacyjnych i komunikacyjnych uczniów podczas edukacji stacjonarnej i zdalnej
Omówienie sposobów na przywrócenie lub zbudowanie dobrego klimatu w klasie szkolnej, opartego na poczuciu bezpieczeństwa i komunikacji bez przemocy. Skuteczne narzędzia i metody na kształtowanie życzliwych relacji w klasie w duchu uważności na drugą osobę.
 • Jakie działania podejmować na co dzień, aby odbudować relacje i realny kontakt między uczniami oraz odtworzyć poczucie wspólnoty? – zestaw sprawdzonych aktywności, gier i zabaw do wykorzystania w pracy z grupą i indywidualnej.
 • Jakie narzędzia sprawdzą się w ustalaniu wartości i zasad współpracy w grupie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wykorzystaniem naturalnych predyspozycji uczniów?
 • Jak przywrócić dzieciom umiejętność rozpoznawania emocji innych, rozumienia ich potrzeb i adekwatnego na nie reagowania – ćwiczenia z empatii i komunikacji między uczniami, narzędzia do sprawnego rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się bez przemocy.
WYKŁAD 4
Odporność i elastyczność psychologiczna – jak rozwijać w uczniach kompetencje do bezpiecznego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości?
Prelekcja poświęcona dwóm najważniejszym kompetencjom przyszłości, ułatwiającym dzieciom i dorosłym adaptowanie się do zmieniających się warunków bez szkód psychologicznych. Skuteczne i sprawdzone działania i ćwiczenia budujące odporność psychiczną i elastyczność psychologiczną.
 • Dlaczego w procesie budowania odporności i elastyczności dzieci pedagog musi zacząć od siebie? Jak rozwijać w sobie stabilność i reagować na trudne sytuacje, dając wiarygodne wzory do naśladowania? Dlaczego nie należy się bać popełniania błędów?
 • Jak zwiększać u uczniów umiejętności pokonywania trudności, radzenia sobie z wyzwaniami i zwiększania samodzielności - sprawdzone metody i ćwiczenia na budowanie odporności psychicznej i poczucia sprawstwa.
 • Jak rozwijać u dzieci otwartość na zmiany i umiejętności elastycznego dostosowywania się do warunków, na które nie mają wpływu? Jakie komunikaty kierować do ucznia, jakie przyjmować postawy, by wzmacniać jego poczucie własnej wartości, a czego nie robić, by go nie obniżać?
  16:00 Zakończenie Konferencji
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE
 16:30 - 18:30
WARSZTAT
Całoroczne monitorowanie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom
Przepisy rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…) nakazują, by nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści udzielający pomocy p-p uczniowi oceniali jej efektywność i formułowali wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. Jeśli chcesz wywiązywać się z tego obowiązku w zgodzie z metodologią badań ewaluacyjnych i przepisami prawa, weź udział w warsztatach instruktażowych, podczas których dowiesz się, w jaki sposób monitorować efektywność udzielanej uczniom pomocy na bieżąco, w trakcie roku szkolnego, co ułatwi dokonywanie obowiązkowej oceny tejże efektywności po I i II semestrze.
 • Jakie obszary wymagają oceny efektywności i dlaczego? Co jest przedmiotem oceny i co się na nią składa? Kto jej dokonuje i w jakim terminie?
 • Jakie metody i techniki oceny efektywności udzielanej pomocy p-p najlepiej się sprawdzają i jak nadzorować skuteczność swoich oddziaływań pomocowych – dobre praktyki kontra najczęściej popełniane błędy.
 • Dobór adekwatnych narzędzi do oceny efektywności udzielania pomocy p-p uczniom zarówno w formie zajęć indywidualnych i grupowych, jak i w formie porad i konsultacji – praktyczne wskazówki jak zwiększyć swoje kompetencje w tym obszarze.
 • Najczęstsze nieprawidłowości w obszarze pracy zespołowej nauczycieli w zakresie oceny efektywności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jak ich unikać? Jaka jest w tym rola pedagoga i psychologa szkolnego?
 • Praktyczne ćwiczenia z opracowywania narzędzi do oceny efektywności pomocy p-p udzielanej uczniowi oraz sesja Q&A.