Program konferencji.
PANEL 1  
ZMIANY W UDZIELANIU PPP W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.
Nowe obowiązki i zadania po nowelizacji przepisów oświatowych
W tej części skupimy się na kluczowych zmianach w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej od roku szkolnego 2022/2023 zgodnie ze znowelizowaną UoSO, KN i ustalimy, co zrobić, aby w obecnych realiach oświatowych przyniosły wymierne efekty.
 • PRAKTYKA: Co w praktyce oznacza standaryzacja zatrudniania nauczycieli specjalistów? Co się zmienia w zakresie wyliczania czasu pracy i ustalania obowiązków w związku z nowymi limitami zatrudniania? Omówienie przepisów przejściowych i docelowych regulacji
 • PRAKTYKA: Nowe stanowisko: pedagog specjalny – jakie kwalifikacje trzeba spełniać do jego objęcia, co należy do jego zadań? Jaki jest zakres współpracy nowego specjalisty z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi i specjalistami?
 • ZMIANY W AWANSIE ZAWODOWYM: Kto może realizować awans według nowej dwustopniowej ścieżki, a kiedy możliwe będzie postępowanie na dotychczasowych zasadach? Zestawienie terminów, dokumentacji, obowiązków i uprawnień dla nowego i przejściowego trybu awansu
 • PRAKTYKA: Co się zmienia w kryteriach oceny pracy i co to oznacza w praktyce dla pedagoga i psychologa szkolnego? Jaki jest wpływ tej zmiany na warunki zatrudnienia?
 • CASE STUDY: Jakie zmiany wprowadzić w swojej pracy, by podnieść efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście aktualnych problemów ze zdrowiem psychicznym uczniów?
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM – DEDYKOWANA KONKRETNYM PRZYPADKOM
PANEL 2  
UCZNIOWIE Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI I TRAUMĄ.
Jak wspierać ich kondycję psychiczną i emocjonalną przez wzmacnianie relacji?
W tej części przeanalizujemy zatrważające wyniki badań i w oparciu o nie pokażemy, jak w praktyce skutecznie wzmacniać empatyczne relacje z uczniem, aby wspierać kondycję psychiczną i emocjonalną dzieci z zaburzeniami lękowymi i traumą.
 • AKTUALNE WYNIKI BADAŃ! Jakie wnioski do pracy specjalistów szkolnych prezentują ogólnopolskie badania i raporty na temat zaburzeń lękowych u dzieci oraz wydarzeń związanych z sytuacją pandemii i wojny?
 • CASE STUDY: Jakie sygnały mogą świadczyć o stresie pourazowym (PTSD) czy zaburzeniach posttraumatycznych (kryteria diagnostyczne) oraz jakie są możliwości pomocy i wsparcia na terenie szkoły?
 • PRAKTYKA: Co może zrobić specjalista szkolny, by kształtować bezpieczne i empatyczne relacje z uczniem z zaburzeniami lękowymi lub traumą? Jakie są kluczowe elementy wspierającej relacji uczeń-nauczyciel?
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM – DEDYKOWANA KONKRETNYM PRZYPADKOM
PANEL 3
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE U UCZNIÓW. Problemowe korzystanie z urządzeń cyfrowych wśród dzieci i młodzieży
W tej części przeanalizujemy aktualne obszary zagrożeń w cyberprzestrzeni offline i online jako przyczyny nowych uzależnień dzieci i młodzieży ze wskazaniem sprawdzonych działań profilaktycznych. 
 
 • PRAKTYKA: Problemowe korzystanie z urządzeń cyfrowych w klasyfikacjach DSM-5 i ICD 11. Co należy wiedzieć?
 • CASE STUDY: Jakie zagrożenia generuje używanie i nadużywanie urządzeń cyfrowych przez dzieci i młodzież? Czy używanie urządzeń cyfrowych przez dzieci i młodzież wiąże się tylko z zagrożeniami?
 • PRAKTYKA:  Jak uczyć uczniów bezpiecznego i krytycznego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych? Zadania psychologa i pedagoga szkolnego w zakresie profilaktyki problemowego używania urządzeń cyfrowych
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM – DEDYKOWANA KONKRETNYM PRZYPADKOM
dr Magdalena Rowicka 
PANEL 4
NEUROBIOLOGICZNY KLUCZ DO ADEKWATNEGO WSPARCIA I SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z UCZNIEM W KRYZYSIE PSYCHOLOGICZNYM*
W tej części pokażemy Wam, jak wykorzystać najnowsze zdobycze neuronauk i praktyczne doświadczenie neurobiologów do rozpoznawania trudności psychologicznych u uczniów i opracowywania dla nich skutecznego wsparcia i ścieżek komunikacji.
 • PRAKTYKA: Jak właściwie interpretować zachowania i słowa ucznia w kontekście etapu neurorozwojowego, na jakim się on znajduje, by nie przegapić rzeczywistych problemów?
 • CASE STUDY: Jakie trudne zachowania ucznia są „w normie” i do zaakceptowania, a co świadczy o przeżywanym przez niego kryzysie, na który trzeba reagować?
 • PRAKTYKA: Czego realnie można oczekiwać od ucznia w zakresie kontroli własnego zachowania i emocji i jak formułować komunikaty w przypadku przekraczania norm, by nie tracić szansy na porozumienie i więzi?
 • PRAKTYKA: W jaki sposób wiedza o neurorozwoju uczniów wspiera ustalanie akceptowanych i przestrzeganych przez uczniów norm funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej? Jak dostosowywać te normy do indywidualnych potrzeb ucznia w kryzysie?

*wystąpienie wyłącznie live

SESJA Q&A Z PRELEGENTEM – DEDYKOWANA KONKRETNYM PRZYPADKOM
PANEL 5
UCZNIOWIE Z UKRAINY W POLSKIEJ SZKOLE.
Jakiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebują dzieci i młodzież na imigracji oraz pracujący z nimi nauczyciele?
W tej części wskażemy kluczowe punkty programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów z Ukrainy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz wniosków z pierwszych miesięcy funkcjonowania uczniów uchodźców w polskiej szkole.
 • PRAKTYKA: Asymilacja uczniów z Ukrainy w polskiej szkole. Jakie działania integrujące grupę sprawdzają się w dłuższej perspektywie – przykłady zajęć, zabaw, projektów do realizowania w klasie
 • PRAKTYKA: Jak pomimo bariery językowej i odrębności kulturowej dbać o relacje między uczniami, by zapobiegać różnym przejawom wykluczenia? Jak z różnic kulturowych i społecznych uczynić wartość dla grupy klasowej i wzmacniać postawy koleżeńskie w wielokulturowej klasie?
 • CASE STUDY: Jak w ramach indywidualnej pracy z uczniem z Ukrainy pomagać mu w radzeniu sobie z lękiem, apatią, tęsknotą i negatywnymi emocjami? Jak wspierać go w przezwyciężaniu skutków stresu pourazowego czy traumy psychicznej?
 • PRAKTYKA: Jak wspierać grono pedagogiczne w komunikacji i pracy wychowawczej z uczniami z Ukrainy? Jakie metody stosować, by rozwiązywać sytuacje konfliktowe w klasie?
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM – DEDYKOWANA KONKRETNYM PRZYPADKOM
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE  
 16.00 – 18.00
WARSZTATY PRACY NR 1: KONFLIKTY RÓWIEŚNICZE W KLASIE
W czasie 2-godzinnych warsztatów wskażemy Wam sprawdzone metody na konflikty rówieśnicze w klasie oraz pomożemy dobrać strategie w zależności od przyczyn i uczestników konfliktu.
 • Dlaczego konflikty są obecnie bardziej „bolesne”? Rozpoznawanie nowych „przestrzeni” rozgrywania się sytuacji konfliktowych. Rola mediów społecznościowych w eskalacji konfliktów
 • Fobie, hejt, szykany, szantaże, wykluczenia – jak rozpoznawać podłoża i przejawy współczesnych konfliktów rówieśniczych i jak na nie reagować?
 • Najczęstsze błędy w postrzeganiu źródeł i uczestników konfliktów rówieśniczych i jak ich unikać? – bank sprawdzonych praktyk
 • Jak reagować „na bieżąco” na sytuacje konfliktowe, nie tracąc obiektywizmu i bezstronności? Od czego zacząć w procesie rozwiązywania konfliktów? Co mówić, czego absolutnie unikać, by nie „podgrzewać” atmosfery ani nie przekreślić szansy na rozwiązanie? – ćwiczenia i scenki
 • Mediacje, negocjacje, porozumienie bez przemocy – jakie metody i w jakich okolicznościach są najbardziej skuteczną strategią w rozwiązywaniu konfliktów?
 • Jakie działania profilaktyczne warto realizować w szkole, by na przyszłość minimalizować skalę konfliktów rówieśniczych? Co proponować w ramach lekcji wychowawczych i projektów szkolnych?
 • W jaki sposób włączyć rodziców w profilaktykę konfliktów rówieśniczych, a jak kierować ich udziałem, gdy konflikt jest „w toku”?
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE  
 16.00 – 18.00
WARSZTATY PRACY NR 2: Praktyczne wykorzystanie wybranych technik i metod treningu umiejętności społecznych (TUS) w połączeniu z elementami arteterapii w pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
W czasie 2-godzinnych warsztatów przećwiczymy wybrane techniki i metody TUS, skupiając się na tych, które najlepiej działają w pracy indywidualnej i grupowej.
 • W jaki sposób kompetencje społeczne i dobre relacje w grupie wspierają pracę pedagoga i psychologa szkolnego w przypadku uczniów z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi?
 • Dlaczego warto zacząć od wzmocnienia umiejętności społecznych i komunikacyjnych, by odnosić sukcesy w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
 • Które z podstawowych umiejętności społecznych szczególnie przydadzą się w pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi? W jaki sposób je wzmacniać w pracy indywidualnej z uczniem oraz z całą grupą?
 • Jak wykorzystać elementy arteterapii w pracy metodą TUS? - karty emocji, serce natychmiastowej (po)mocy, gniotki, łapacze strachów,  pudełeczka wdzięczności i pocieszenia oraz karty mocy  w pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi – bank sprawdzonych pomysłów i ćwiczenia
 • Elementy metody  "Dam radę. Jestem z Ciebie dumny" wspierające pracę z uczniem z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. 
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE  
 18.30 – 20.30
WARSZTATY PRACY NR 3: Zadania i obowiązkowa dokumentacja pedagoga specjalnego jako nowego specjalisty szkolnego w roku 2022/2023
W czasie 2-godzinnych warsztatów omówimy najważniejsze zmiany związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizowaniem kształcenia specjalnego w placówce w roku szkolnym 2022/2023 w kontekście pojawienia się nowego specjalisty szkolnego – Pedagoga specjalnego.
 • Jak zorganizować pracę, sprawując funkcję pedagoga specjalnego w placówce ogólnodostępnej w roku 2022/2023?
 • Jaki jest aktualny status prawny pedagoga specjalnego w placówce ogólnodostępnej?
 • Na co szczególnie zwrócić uwagę w trakcie prowadzenia obowiązkowej oraz dodatkowej dokumentacji pedagoga specjalnego?
 • Jakie są efektywne sposoby i formy współdziałania szkolnych specjalistów, dzięki którym nie będą dublować się w realizacji swoich obowiązkowych zadań i czynności?
 • PRACA W GRUPACH: W tej części wypracujemy projekt zasad współdziałania pedagoga specjalnego z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
 • PRACA W GRUPACH: W tej części przećwiczymy konstruowanie arkusza zbiorczego na potrzeby:
  1. określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia lub wychowanka,
  2. rekomendowania dyrektorowi do realizacji działań w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.)
 • DODATKOWA CZĘŚĆ Q&A: w tej części rozwiejemy wątpliwości dotyczące zbieżności zadań i czynności realizowanych przez pedagoga specjalnego i pedagoga/psychologa szkolnego w oparciu o dotychczas zgłaszane wątpliwości i zadawane pytania.
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 774
bok@forum-media.pl
konferencje@forum-media.pl
WSPÓŁPRACA I REKLAMA
Adrianna Białas
tel: 534 363 615
 adrianna.bialas@forum-media.pl
KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW:
Weronika Zięciak
 weronika.zieciak@forum-media.pl