Program konferencji.
PANEL 1  
ZMIANY W UDZIELANIU PPP W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.
Nowe obowiązki i zadania po nowelizacji przepisów oświatowych
W tej części skupimy się na kluczowych zmianach w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej od roku szkolnego 2022/2023 zgodnie ze znowelizowaną UoSO, KN i ustalimy, co zrobić, aby w obecnych realiach oświatowych przyniosły wymierne efekty.
 • PRAKTYKA: Co w praktyce oznacza standaryzacja zatrudniania nauczycieli specjalistów? Co się zmienia w zakresie wyliczania czasu pracy i ustalania obowiązków w związku z nowymi limitami zatrudniania? Omówienie przepisów przejściowych i docelowych regulacji
 • PRAKTYKA: Nowe stanowisko: pedagog specjalny – jakie kwalifikacje trzeba spełniać do jego objęcia, co należy do jego zadań? Jaki jest zakres współpracy nowego specjalisty z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi i specjalistami?
 • ZMIANY W AWANSIE ZAWODOWYM: Kto może realizować awans według nowej dwustopniowej ścieżki, a kiedy możliwe będzie postępowanie na dotychczasowych zasadach? Zestawienie terminów, dokumentacji, obowiązków i uprawnień dla nowego i przejściowego trybu awansu
 • PRAKTYKA: Co się zmienia w kryteriach oceny pracy i co to oznacza w praktyce dla pedagoga i psychologa szkolnego? Jaki jest wpływ tej zmiany na warunki zatrudnienia?
 • CASE STUDY: Jakie zmiany wprowadzić w swojej pracy, by podnieść efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście aktualnych problemów ze zdrowiem psychicznym uczniów?
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM – DEDYKOWANA KONKRETNYM PRZYPADKOM
PANEL 2  
UCZNIOWIE Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI I TRAUMĄ.
Jak wspierać ich kondycję psychiczną i emocjonalną przez wzmacnianie relacji?
W tej części przeanalizujemy zatrważające wyniki badań i w oparciu o nie pokażemy, jak w praktyce skutecznie wzmacniać empatyczne relacje z uczniem, aby wspierać kondycję psychiczną i emocjonalną dzieci z zaburzeniami lękowymi i traumą.
 • AKTUALNE WYNIKI BADAŃ! Jakie wnioski do pracy specjalistów szkolnych prezentują ogólnopolskie badania i raporty na temat zaburzeń lękowych u dzieci oraz wydarzeń związanych z sytuacją pandemii i wojny?
 • CASE STUDY: Jakie sygnały mogą świadczyć o stresie pourazowym (PTSD) czy zaburzeniach posttraumatycznych (kryteria diagnostyczne) oraz jakie są możliwości pomocy i wsparcia na terenie szkoły?
 • PRAKTYKA: Co może zrobić specjalista szkolny, by kształtować bezpieczne i empatyczne relacje z uczniem z zaburzeniami lękowymi lub traumą? Jakie są kluczowe elementy wspierającej relacji uczeń-nauczyciel?
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM – DEDYKOWANA KONKRETNYM PRZYPADKOM
PANEL 3
UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE U UCZNIÓW.
Nowy typ cyberzagrożeń i uzależnienia od mediów cyfrowych wg zmienionej klasyfikacji ICD-11
W tej części przeanalizujemy aktualne obszary zagrożeń w cyberprzestrzeni offline i online jako przyczyny nowych uzależnień dzieci i młodzieży ze wskazaniem sprawdzonych działań profilaktycznych.
 • PRAKTYKA: Uzależnienia behawioralne – cyberzagrożenia i uzależnienia od mediów cyfrowych. Jakie zagrożenia z psychologicznego punktu widzenia generują szeroko pojęte media? Jak specjaliści szkolni mogą realnie pomagać w trudnościach psychologicznych i emocjonalnych spowodowanych przez uzależnienia od gier, Internetu i portali społecznościowych?
 • CASE STUDY: Cyberzagrożenia offline i online w pracy pedagoga i psychologa szkolnego, czyli co trzeba wiedzieć po najważniejszych zmianach w klasyfikacji chorób ICD-11?
 • PRAKTYKA: Jak uczyć uczniów bezpiecznego i krytycznego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych? Zdania psychologa i pedagoga szkolnego w zakresie profilaktyki cyberuzależnień i negatywnego wpływu mediów na psychikę i relacje społeczne dzieci i młodzieży
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM – DEDYKOWANA KONKRETNYM PRZYPADKOM
Ujawnimy wkrótce
PANEL 4
NEUROBIOLOGICZNY KLUCZ DO ADEKWATNEGO WSPARCIA I SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z UCZNIEM W KRYZYSIE PSYCHOLOGICZNYM
W tej części pokażemy Wam, jak wykorzystać najnowsze zdobycze neuronauk i praktyczne doświadczenie neurobiologów do rozpoznawania trudności psychologicznych u uczniów i opracowywania dla nich skutecznego wsparcia i ścieżek komunikacji.
 • PRAKTYKA: Jak właściwie interpretować zachowania i słowa ucznia w kontekście etapu neurorozwojowego, na jakim się on znajduje, by nie przegapić rzeczywistych problemów?
 • CASE STUDY: Jakie trudne zachowania ucznia są „w normie” i do zaakceptowania, a co świadczy o przeżywanym przez niego kryzysie, na który trzeba reagować?
 • PRAKTYKA: Czego realnie można oczekiwać od ucznia w zakresie kontroli własnego zachowania i emocji i jak formułować komunikaty w przypadku przekraczania norm, by nie tracić szansy na porozumienie i więzi?
 • PRAKTYKA: W jaki sposób wiedza o neurorozwoju uczniów wspiera ustalanie akceptowanych i przestrzeganych przez uczniów norm funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej? Jak dostosowywać te normy do indywidualnych potrzeb ucznia w kryzysie?
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM – DEDYKOWANA KONKRETNYM PRZYPADKOM
PANEL 5
UCZNIOWIE Z UKRAINY W POLSKIEJ SZKOLE.
Jakiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebują dzieci i młodzież na imigracji oraz pracujący z nimi nauczyciele?
W tej części wskażemy kluczowe punkty programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów z Ukrainy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz wniosków z pierwszych miesięcy funkcjonowania uczniów uchodźców w polskiej szkole.
 • PRAKTYKA: Asymilacja uczniów z Ukrainy w polskiej szkole. Jakie działania integrujące grupę sprawdzają się w dłuższej perspektywie – przykłady zajęć, zabaw, projektów do realizowania w klasie
 • PRAKTYKA: Jak pomimo bariery językowej i odrębności kulturowej dbać o relacje między uczniami, by zapobiegać różnym przejawom wykluczenia? Jak z różnic kulturowych i społecznych uczynić wartość dla grupy klasowej i wzmacniać postawy koleżeńskie w wielokulturowej klasie?
 • CASE STUDY: Jak w ramach indywidualnej pracy z uczniem z Ukrainy pomagać mu w radzeniu sobie z lękiem, apatią, tęsknotą i negatywnymi emocjami? Jak wspierać go w przezwyciężaniu skutków stresu pourazowego czy traumy psychicznej?
 • PRAKTYKA: Jak wspierać grono pedagogiczne w komunikacji i pracy wychowawczej z uczniami z Ukrainy? Jakie metody stosować, by rozwiązywać sytuacje konfliktowe w klasie?
SESJA Q&A Z PRELEGENTEM – DEDYKOWANA KONKRETNYM PRZYPADKOM
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE  
WARSZTATY PRACY NR 1: KONFLIKTY RÓWIEŚNICZE W KLASIE
W czasie 2-godzinnych warsztatów wskażemy Wam sprawdzone metody na konflikty rówieśnicze w klasie oraz pomożemy dobrać strategie w zależności od przyczyn i uczestników konfliktu.
 • Dlaczego konflikty są obecnie bardziej „bolesne”? Rozpoznawanie nowych „przestrzeni” rozgrywania się sytuacji konfliktowych. Rola mediów społecznościowych w eskalacji konfliktów
 • Fobie, hejt, szykany, szantaże, wykluczenia – jak rozpoznawać podłoża i przejawy współczesnych konfliktów rówieśniczych i jak na nie reagować?
 • Najczęstsze błędy w postrzeganiu źródeł i uczestników konfliktów rówieśniczych i jak ich unikać? – bank sprawdzonych praktyk
 • Jak reagować „na bieżąco” na sytuacje konfliktowe, nie tracąc obiektywizmu i bezstronności? Od czego zacząć w procesie rozwiązywania konfliktów? Co mówić, czego absolutnie unikać, by nie „podgrzewać” atmosfery ani nie przekreślić szansy na rozwiązanie? – ćwiczenia i scenki
 • Mediacje, negocjacje, porozumienie bez przemocy – jakie metody i w jakich okolicznościach są najbardziej skuteczną strategią w rozwiązywaniu konfliktów?
 • Jakie działania profilaktyczne warto realizować w szkole, by na przyszłość minimalizować skalę konfliktów rówieśniczych? Co proponować w ramach lekcji wychowawczych i projektów szkolnych?
 • W jaki sposób włączyć rodziców w profilaktykę konfliktów rówieśniczych, a jak kierować ich udziałem, gdy konflikt jest „w toku”?
SPECJALISTYCZNE WARSZTATY POKONGRESOWE  
WARSZTATY PRACY NR 2: TUS W PRACY Z UCZNIAMI Z TRUDNOŚCIAMI EDUKACYJNYMI I WYCHOWAWCZYMI
W czasie 2-godzinnych warsztatów przećwiczymy wybrane techniki i metody TUS, skupiając się na tych, które najlepiej działają w pracy indywidualnej i grupowej.
 • W jaki sposób kompetencje społeczne i dobre relacje w grupie wspierają pracę pedagoga i psychologa szkolnego w przypadku uczniów z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi?
 • Dlaczego warto zacząć od wzmocnienia umiejętności społecznych i komunikacyjnych, by odnosić sukcesy w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
 • Które z podstawowych umiejętności społecznych szczególnie przydadzą się w pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi? W jaki sposób je wzmacniać w pracy indywidualnej z uczniem oraz z całą grupą?
 • Odgrywanie ról, modelowanie, udzielanie wzmocnień i informacji zwrotnych – jak wykorzystywać techniki stosowane w TUS w ramach udzielanej uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej?
 • Karty emocji i sytuacji, historyjki społeczne, notesy rzeczy trudnych i inne narzędzia TUS do wykorzystania w pracy z uczniem z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi – bank sprawdzonych pomysłów i ćwiczenia
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 774
bok@forum-media.pl
konferencje@forum-media.pl
OPIEKUN MERYTORYCZNY
Magdalena Bandurska
tel: 534 363 615
 magdalena.bandurska@forum-media.pl
WSPÓŁPRACA I REKLAMA
Adrianna Białas
tel: 534 363 615
 adrianna.bialas@forum-media.pl