Regulamin konkursu
organizowanego podczas
XVIII OGÓLNOPOLSKI KONGRES PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH
RInterwencja kryzysowa w placówce – obowiązki pedagoga szkolnego
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysu samobójczego, przemocy domowej i rówieśniczej
20.10.2023r.
 
 
 

Organizatorem konkursów (zwanego dalej „Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, będący jednocześnie organizatorem Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych, zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Konkurs odbędzie się 20.10.2023r.
 2. Konkurs skierowany jest do uczestników Ogólnopolskiego Kongresu Pedagogów i Psychologów Szkolnych
 3. Zadania konkursowe:
  Napisz nam jak promujesz świadomość na temat zdrowia psychicznego wśród uczniów.
  Odpowiedź na zadanie konkursowe wyślij nam na maila konferencje@forum-media.pl
  Nagrodzimy 3 najciekawsze wiadomości
 4. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 5. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie https://www.kongresgp.pl/
  Na wniosek Uczestnika Konkursu regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.
 7. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
  • Udział w Ogólnopolskim Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych
  • Odpowiedź na zadanie konkursowe na wskazany adres mailowy: konferencje@forum-media.pl
 8. Spośród Uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni zwycięzców Konkursu.
 9. Jury dokona wyboru 3 zwycięzców.
  • Nagroda główna: BON na dostęp do kursu online „Uczeń doświadczający lęku i traumy – skuteczne metody udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i techniki pracy w obszarach problemowych”
  • Nagroda za 2 i 3 miejsce: Egzemplarz książki „Nastolatki na krawędzi"
 10. O wygranej zwycięzca zostanie poinformowani za pośrednictwem maila w ciągu 14 dni roboczych.
 11. Nagrody rzeczowe nie podlegają możliwości wymiany na równowartość pieniężną.
 12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 13. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.