Regulamin Konkursu „Twórczy i innowacyjny pedagog”.
 1. Organizatorem Konkursu „Twórczy i innowacyjny pedagog” (zwanego dalej „Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, wydawca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs trwa do 4.10.2020 r.
 3. Konkurs skierowany jest do pedagogów i psychologów szkolnych.
 4. Zadanie konkursowe:
  • napisz o swoich kreatywnych działaniach i pomysłach na pracę pedagogiczno-psychologiczną z uczniami (objętość pracy konkursowej nie może przekraczać 1000 znaków ze spacjami w Wordzie),
  • pracę wyślij na adres e-mail: magdalena.bandurska@forum-media.pl,
  • zapisz się na XV Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, który odbędzie się 8.10.2020 r. (szczegóły pod adresem http://www.kongresgp.pl/).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, oprócz przesłania pracy konkursowej, jest zakupienie uczestnictwa w XV Kongresie dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, który odbędzie się 8.10.2020 r.
 6. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 7. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na fanpage’u „Głosu Pedagogicznego”. Na wniosek Uczestnika Regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres e-mail.
 9. Spośród Uczestników, którzy do 4.10.2020 do godziny 24.00 spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni zwycięzcę Konkursu.
 10. Wyłonienie zwycięzców: Jury dokona wyboru jednego zwycięzcy, biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość prac konkursowych.
 11. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas XV Kongresu dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, 8.10.2020 r., oraz na fanpage’u „Głosu Pedagogicznego”.
 12. Nagrodą w Konkursie będzie voucher o wartości 850 zł do wykorzystania na weekendowy pobyt w SPA: https://www.malinowyraj.com/oferty/wypoczynkowe/weekend-dla-niej-i-dla-niego. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 14. Zgłoszona do Konkursu praca, przesłana do Organizatora, staje się jego własnością i nie będzie on z tego tytułu uiszczał żadnego wynagrodzenia na rzecz Uczestnika Konkursu.
 15. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że nadesłana do Organizatora praca nie narusza praw, w tym praw autorskich, ani dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od wad prawnych, a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem.
 16. Polityka Prywatności: administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Konkursu jest Organizator. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Konkursie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą , prawo do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Konkursie. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje zapisy niniejszego regulaminu. Pełna polityka prywatności znajduje się na stronie: https://www.kongresgp.pl/polityka-prywatnosci.
 17. Zwycięzca Konkursu zgadza się na podanie informacji o Zwycięzcy: jego imienia i nazwiska, podczas XV Kongresu dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, który odbędzie się 8.10.2020 r., oraz opublikowanie tych informacji na fanpage’u „Głosu Pedagogicznego”.
 18. Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 19. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Organizator Konkursu nie jest też w żaden sposób bezpośrednio związany z wyżej wymienionym podmiotem.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, z dopiskiem „Redakcja Głosu Pedagogicznego”, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż wciągu 14 dni od daty ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres pocztowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w liście poleconym nadanym na adres pocztowy podany w reklamacji.

Reklamacje

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkują wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawniają Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.