Program
Panel I
Uczeń z obniżonym nastrojem w przestrzeni szkolnej i grupie rówieśniczej

Prelegent: dr Magdalena Śniegulska 

 • Ćwiczenie elastyczności psychologicznej, kontroli emocji i wzmacnianie poczucia własnej wartości – rola pedagoga w profilaktyce zaburzeń nastroju.
 • Depresja czy obniżenie nastroju – na które zachowania w kontekście funkcjonowania rówieśniczego należy zwracać uwagę? Kiedy i jak reagować?
 • Środowisko rodzinne i szkolne dziecka jako miejsca podejmowania działań terapeutycznych przez pedagoga we współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami – ścieżki i narzędzia komunikacyjne.
Panel II
Nowe technologie i media społecznościowe – szanse i zagrożenia z perspektywy edukacji 

Prelegent: dr Tomasz Tokarz 

 • Ryzykowne zachowania ucznia w sieci jako objaw przeżywanych przez niego trudności – jakie działania musi podjąć pedagog, by wzmocnić samoocenę dziecka i uświadomić mu kwestię cyberbezpieczeństwa. 
 • Pasja czy nałóg? Praktyczne wskazówki do rozpoznania przyczyn i objawów uzależnienia ucznia od internetu i do indywidualnej pracy z dzieckiem. 
 • Pomysły na lekcje wychowawcze z wykorzystaniem nowych technologii (gier, pokojów zagadek, interaktywnych quizów) – jak rozwijać krytyczne myślenie, kreatywność i komunikację w zespole klasowym.
Panel III - warsztatowy
Przemoc rówieśnicza w szkole a praktyczne zastosowanie Metody Wspólnej Sprawy 

Prelegenci: Joanna Węgrzynowska i Hubert Czemierowski 

 • Metoda Wspólnej Sprawy A. Pikasa krok po kroku – trzy etapy i warunki stosowania w sytuacjach przemocy grupy uczniów wobec kolegi (prezentacja filmowa).
 • Ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu metody poprzez odgrywanie symulacji rozmów z uczniami na forum.
Panel IV
Zmiany prawne a praca pedagoga w realiach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Prelegent: Małgorzata Łoskot

 • Nowy zakres kwalifikacji zawodowych terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego – jakie zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia?
 • Czas pracy, zakres czynności i zmienione obowiązki pedagoga dotyczące danych wrażliwych ucznia – w jaki sposób prawidłowo je określać – case study.
 • Arkusze i ankiety jako narzędzia prawidłowej analizy potrzeb środowiska szkolnego i warunek organizacji skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Najczęstsze błędy w udzielaniu ppp: wsparcie nieadekwatne do potrzeb ucznia oraz brak oceny jego efektywności i informacji dla rodziców – sposoby ich wyeliminowania.
Program warsztatu.
Część I
Promocja zdrowia psychicznego – jakie działania musi podejmować pedagog i psycholog szkolny w celu wzmocnienia zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia uczniów i nauczycieli
 • Wspieranie czynników ochronnych oraz koncentracja na tych czynnikach ryzyka, które da się zmienić na lepsze.
 • Promocja umiejętności psychospołecznych – budowanie pozytywnych relacji na linii uczniowie-nauczyciele, uczeń-rówieśnicy.
 • Destygmatyzacja uczniów z zaburzeniami zdrowia psychicznego – edukacja społeczności szkolnej.
Część II
Szkolna profilaktyka zaburzeń psychicznych – działania podejmowane w celu redukcji zagrożeń dla zdrowia psychicznego i zmniejszenia liczby incydentów zaburzeń
 • Identyfikacja uczniów, których zdrowie psychiczne może być zagrożone.
 • Czterostopniowy model interwencyjny WHO – działania programowe na różnych poziomach interwencji w szkole, w zależności od złożoności problemu:
  • rozwijanie w uczniach odporności,
  • nabywanie i wzmacnianie umiejętności indywidualnych,
  • wczesna interwencja psychologiczno-pedagogiczna,
  • profesjonalna terapia.
Prelegent
Małgorzata Łoskot
Pedagog specjalny, socjoterapeuta, autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.