Praca pedagoga w realiach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Rolę i obowiązki pedagoga w oświacie reguluje m.in. Karta Nauczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Powyższe akty prawne precyzują zakres pracy pedagoga oraz akcentują znaczenie współpracy z nauczycielami i rodzicami na rzecz ucznia.

Na czym polega praca pedagoga szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Osoba pracująca na tym stanowisku może podjąć zatrudnienie w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wychowawczych dla młodzieży z trudnościami oraz placówkach doskonalenia nauczycieli. Niezależnie od wyboru jednostki oświatowej praca pedagoga polega na wspieraniu nauczyciela w jego obowiązkach, rozpoznawaniu indywidualnych problemów uczniów, analizowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

Ile wynosi obecnie czas pracy pedagoga szkolnego?

Czas pracy pedagoga szkolnego reguluje art. 42 ust. 7 pkt 3b Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem pensum pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nie może przekroczyć 22 godzin tygodniowo. Czas pracy pedagoga specjalnego zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie wynosić będzie maksymalnie 20 godzin tygodniowo.

Obowiązki pedagoga a zadania terapeuty pedagogicznego

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym terapeuta pedagogiczny jest jedynym specjalistą uprawnionym do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z deficytami w zakresie funkcji poznawczych, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym, nieprawidłowymi nawyki uczenia się wykształconymi we wczesnych etapach edukacji, a także dla podopiecznych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Specyfika pracy terapeuty pedagogicznego znacznie różni się od charakteru, zakresu zadań i obowiązków pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.

Zadania terapeuty pedagogicznego określa  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. Terapeuta pedagogiczny organizuje i prowadzi terapię pedagogiczną – proces długotrwałych oddziaływań ukierunkowanych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, a także eliminowanie negatywnych konsekwencji tych trudności. Do jego obowiązków należy też podwyższanie samooceny ucznia i motywowanie go do dalszego działania. Celem terapii pedagogicznej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka.

Do jakich zmian prawnych musi przygotować się terapeuta pedagogiczny?

Małgorzata Łoskot, pedagog specjalny i socjoterapeuta, podkreśla, że projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli przewiduje zmianę w postaci dopisania do kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach kursu kwalifikacyjnego w zakresie terapii pedagogicznej oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego. Wspomniane rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Należy pamiętać, że terapia pedagogiczna nie jest równoznaczna z nauczaniem i nie polega na niwelowaniu zaległości w nauce. Cel ten realizują zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, będące zupełnie inną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w szkole. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej może prowadzić wyłącznie specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Zakres czynności, zmienione obowiązki i czas pracy pedagoga szkolnego

Jaki nowy zakres kwalifikacji zawodowych terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego wprowadza nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej? Co zmienia się w zakresie obowiązków pedagoga wobec danych wrażliwych uczniów? Jakie są najczęstsze błędy w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz jak je wyeliminować? Dowiedzą się tego Państwo, uczestnicząc w XIV Ogólnopolskim Kongresie dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, który odbędzie się 10 października 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest uczeń w środowisku szkolnym i rówieśniczym w przełożeniu na realia pracy pedagoga i psychologa. Uczestnicy kongresu poznają najnowsze zmiany prawne dotyczące obowiązków i czasu pracy pedagoga szkolnego oraz narzędzia do prawidłowej analizy potrzeb środowiska szkolnego, które pozwalają na organizację skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostce oświatowej.