logo

Obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego w obliczu zmian prawnych w roku szkolnym 2018/2019

Coraz większy niepokój specjalistów zatrudnionych w szkole wywołują zmiany w zakresie wymiaru zajęć obowiązkowych, obowiązujące od 1 września 2018 r. W roku szkolnym 2018/2019 zasady ustalania pensum pedagoga szkolnego określi Karta Nauczyciela, a nie jak dotychczas uchwała organu prowadzącego. Zmianie ulegną również obowiązki pedagoga, zasady uzyskiwania awansu zawodowego i oceny pracy. Do zmian w powyższym zakresie trzeba przygotować się jak najwcześniej.

Zmiany w zakresie ustalania pensum pedagoga szkolnego

Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym nauczyciel pedagog, psycholog szkolny i logopeda pracował zgodnie z wymiarem godzin obowiązkowych, który określał organ prowadzący. Oznaczało to, że pensum pedagoga szkolnego i innych specjalistów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych było bardzo zróżnicowane w skali kraju. Kwestie te będą ujednolicone w roku szkolnym 2018/2019. Od 1 września 2018 r. pensum pedagoga szkolnego i osób świadczących pracę w szkole w ramach jednego stosunku pracy określi Karta Nauczyciela, a nie samorządowe uchwały.

Wspieranie uczniów w myśl nowego modelu opieki

W planach ministerialnych jest także utworzenie programu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie oferty psychologicznej blisko miejsca zamieszkania ucznia. Nowy, trójstopniowy model opieki zakłada początkowe wspieranie uczniów za pośrednictwem niemedycznych form pomocy w środowisku podopiecznego – domu rodzinnym i szkole, a dopiero potem poprzez leczenie ambulatoryjne w poradni i szpitalu. Proponowane zmiany wynikają ze wzrostu liczby dzieci z problemami psychicznymi. Efektywniejsze wspieranie uczniów w kryzysie indywidualnym stanie się możliwe również dzięki wprowadzeniu nowego zawodu – terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży. Do obowiązków takiej osoby należeć będzie m.in. współpraca ze specjalistami ze szkoły.

Jakie zagadnienia powinny poruszać konferencje dla pedagogów?

Zapraszamy Państwa na XIII Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych, który odbędzie się 11 października 2018 r. w Novotel Airport w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia są „Największe wyzwania w pracy pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2018/2019”. Podczas kongresu poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. z nowymi obowiązkami pedagoga i psychologa szkolnego, wspieraniem uczniów w nabywaniu kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w grupie uczniowskiej i zmienionym wymiarem pensum pedagoga szkolnego.

Jak w praktyce realizować obowiązki pedagoga?

To, co wyróżnia Kongres dla Pedagogów i Psychologów, to praktyczna formuła wydarzenia, jakiej nie oferują tradycyjne konferencje dla pedagogów. Prelegenci rozłożą na czynniki pierwsze najtrudniejsze zagadnienia, z którymi codziennie mierzy się pedagog i psycholog szkolny, jak: praca z dziećmi przestymulowanymi, młodzieżą w kryzysie indywidualnym czy z problemami natury seksualnej. Eksperci wyjaśnią, na czym polegają obowiązki pedagoga w nowym, trójstopniowym modelu opieki, jakie są skuteczne metody wspierania uczniów w kryzysie indywidualnym oraz jak w praktyce realizować obowiązki pedagoga w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

powrót

Zobacz również: